TOATEKNIK -

Ett fantastiskt komplement till Cinderellatoaletten
eller om du vill ha
en lösning med vattentoalettVi har nu även glädjen och möjligheten att erbjuda gamla och nya kunder en helhets-lösning för BDT alternativt WC. En unik lösning där ditt renings- verk kan placeras ovan mark eller nedgrävt, helt enligt egen önskan. Reningsverket för placering ovan jord levereras i en fristående liten stuga där allt finns förberett för anslutning till befintlig alt. nyanlagd slambrunn. Minimalt entreprenadarbete samt el är det enda som behövs. Systemet kan anpassas till singelhushåll eller mycket stora enheter, köpas eller hyras på lång eller kort sikt.

Hur fungerar Miljöavloppet®?
Miljöavloppet® placeras i anslutning till din befintliga slamavskiljare.
I steg 1 pumpas det separerade vattnet från din slamavskiljare in i vår reningsprocess och här sker först en extra avskiljning av eventuellt slam som kommit med.

I steg 2 renas vattnet från BOD, dvs syreförbrukande ämnen. Detta görs genom att syre tillförs med hjälp av en unik kemisk oxidationsprocess där flera olika typer av mikroorganismer »äter« kolföreningarna i avloppsvattnet och gör om dessa till koldioxid. I detta steg renas även urinen från kväve som omvandlas till kvävgas. Kvävgasen liksom koldioxiden stiger med luftbubblorna i vattnet och ventileras ut.

I steg 3 renas vattnet från fosfor. Genom vår unika och effektiva fosforrening fångas fosfatjonerna genom ett metalljonkomplex. Totalt sätt fångas 96% av all fosfor. Detta steg renar även vattnet från partiklar och fungerar också som en efterpolering.

I det fjärde och sista steget passerar vattnet en UV-enhet (UV-lampa) som dödar kvarvarande bakterier.